ලොව විවිධ රටවල සිර ගෙවල් වල චායාරූප 40 ක්

World

ලෝකයේ විවිධ රටවල ඇත්තේ වෙනස් විදියේ සිර ගෙවල් වේ. රටක ආර්ථික තත්වය මත එම රටේ ඇති දෑ වෙනස් වේ. සිර ගෙවල්ද රටකින් රටකට වෙනස්ම ආකාරයක් ගනී. සමහර රටවල පහසුකම් වලින් සමන්විත ඒවා ඇති අතර සමහර රටවල ඇත්තේ අඩු පහසුකම් සහිත ඒවා වේ. විවිධ රටවල පවතින සිර මැදිරි පහතින් දැක්වේ.

මෙහි ඇතැම් ඒවා අමුතු ආකාරයක් ගන්නා අතර ඔබ මින් පෙර නොඇසූ ආකාරයේ ඒවාද ඇත. ලොව විවිධ රටවල සිර මැදිරි වල චායාරූප 40 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *