වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධියට පත්වූ ලොව දර්ශණීයම කාන්තා ඇදුම් 20 හි චායාරූප

World

විලාසිතා වලට මිනිසෙකුගේ පෙනුම වෙනස්කල හැකිය. එම නිසාවෙන් හැම දෙනාම පාහේ විලාසිතා කෙරෙහි වඩාත් උනන්දුවක් දක්වනවා. නිවැරදි විලාසිතා තෝරාගතහොත් අපට එමගින් ලැබෙන්නේ දර්ශණීය බවක්. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ලොව වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වූ කාන්තා ඇදුම් වල චායාරූප එකතුවකි.

ඔබ ප්‍රියකල ප්‍රසිද්ධ ඇදුම් විලාසිතාද මේ අතර ඇති අතර ඒවා පැලද සිටින්නේද ලොව වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් දිනාගත් අය වේ. වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධියට පත්වූ ලොව දර්ශණීයම කාන්තා ඇදුම් 20 හි චායාරූප මෙසේයි.

1. Cameron Diaz – The Mask, 1994

2. Catherine Deneuve – The Umbrellas of Cherbourg, 1964

3. Angelina Jolie

4. Frida Kahlo’s green dress

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *