ලෝක ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ දරුවන් සමග චායාරූප එකතුවක්

World

ලෝකයේ ඉහල ප්‍රසිද්ධියක් දිනාගෙන සිටින අය කෙරෙහි ජනතාවගේ ඉහල උනන්දුවක් ඇත. ඔවුන් ගැන තොරතුරු දැනගන්නට සැම දෙනාම කැමතිය. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පීන් , ක්‍රීඩකයින් කෙරෙහි වඩාත් අවධානයක් යොමුවේ. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ ලෝක ප්‍රකට පුද්ගලයින්ගේ ලමයින්ගේ චායාරූප එකතුවකි. ඒවා පහතින් දැක්වේ.

ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන සිටින අය රැසක් මේ අතර සිටී. ලෝක ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ දරුවන් සමග චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *