ලන්කාවේ ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ හා ජනප්‍රිය අයගේ කපල් චායාරූප 40 ක්

Celebrity

ලන්කාව තුල ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට නලු නිලියන් සමත්ව සිටී. එමෙන්ම ගායක ගායිකාවන් හටද ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිවේ. ඉතින් මෙලෙස ජනප්‍රියත්වයට පත්ව සිටින නලු නිලියන්ගේ , ගායකයින්ගේ චායාරූප නම් ඔබ නිතර දකිනවා. අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ එම ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන්ගේද , ගායකයින්ගේද කපල් චායාරූප එකතුවකි. ඔබ ප්‍රියකරන ජනප්‍රිය තරු වල යුවල චායාරූපද මේ අතර ඇති. ලන්කාවේ ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ හා ජනප්‍රිය අයගේ කපල් චායාරූප 40 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *