හරිම වෙලාවට ගත්ත විනෝදජනක චායාරූප 25 ක්

Funny

චායාරූපකරණ කලාව අද වන විට ඉතා දියුණු තත්වයකට පත්ව ඇත. තාක්ශණයේ දියුණුවත් සමගින් චායාරූපකරණය තව තවත් ඉහලට ගොස් ඇත. ඉතින් අපි චායාරූප නිතරම පාහේ ලබාගන්නවා. එහිදී අප ලබාගන්නා සමහර චායාරූප හරිම වෙලාවට සිදුවෙන දේවලුත් තියෙනවා. එවිට එම චායාරූපය තරමක් විනෝදාත්මක වෙනවා. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප පෙලකි.

මෙම චායාරූප පෙල අහඹු ලෙස ලබාගත්තත් ඒ අවස්තාවේදී සිදුවූ දෙයින් චායාරූපය වෙනස්ම ආකාරයක් ගෙන ඇත. හරිම වෙලාවට ලබාගත් විනෝදජනක චායාරූප 25 ක් පහතින් වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *