අහඹු ලෙස ලබාගත් විනෝදාත්මක චායාරූප පෙලක්

Funny

සමහර චායාරූප තියෙනවා ඒවායේ වෙනස්ම ගතියක් තියෙනවා. චායාරූපය හරිම වෙලාවට ලබාගත්තාම එහි අලන්කාර බවක් තිබෙනවා. එලෙස අහඹු ලෙස හරිම අවස්තාවේ චායාරූපයට නැගෙන වෙලාවල් තිබෙනවා. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප එකතුවක්. ඒවා හරිම වෙලාවට ලබාගෙන තිබෙනවා.

මෙම චායාරූප වල වෙනස් විනෝදාත්මක බවක්ද තිබෙනවා. අහඹු ලෙස ලබාගත් විනෝදාත්මක චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *