ප්‍රොෆයිල් චායාරූපය හා සැබෑ චායාරූපය දැක්වෙන චායාරූප පෙලක්

Funny

අන්තර්ජාලයේ තිබෙන ප්‍රොෆයිල් චායාරූපයන් සැබෑ ජීවිතයේ චායාරූපයට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් විය හැක. ඔබත් එවැනි අවස්තා අත්විදලා ඇති. පලකරන චායාරූපයන් එඩිට් මගින් වෙනස් කර ස්වරූපය වෙනස් කිරීම මීට හේතුවයි. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ එවැනි ප්‍රොෆයිල් චායාරූප හා සැබෑ චායාරූප එකතුවකි.

මෙහි සමහර චායාරූප තරමක් විනෝදජනක ස්වභාවයක් ගනී. ප්‍රොෆයිල් චායාරූපය හා සැබෑ චායාරූපය දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12


#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *