පේශල හා පූර්ණිකාගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක්

Celebrity

පේශල කියන්නේ වාදන ශිල්පියෙක් මෙන්ම ගායන ශිල්පියෙකි. පසුව වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලෙසද ජනප්‍රියතාවයක් හිමිකරගන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙස පේශල හැදින්විය හැක. ඉතින් ඔහු අතිනත ගෙන සිටින්නේ පූර්ණිකා සමගිනි. අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඔවුන්ගේ පවුලේ චායාරූප පෙලකි. පේශල හා පූර්ණිකාගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක් පහතින් දැක්වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *