හරිම වෙලාවට ගත්ත අමුතු චායාරූප 30 ක්

Funny

අපි හැමෝම චායාරූප ගන්න බොහෝ සේ ප්‍රිය කරනවා. ඉතින් අපි ගන්න චායාරූප වලින් හැම එකක්ම හරියට ගන්න බැරි වෙන අවස්තා තියෙනවා. එම නිසාවෙන් සමහර චායාරූප කිහිප වතාවක් ලබාගන්නට අප පුරුදුව සිටිනවා. හරිම වෙලාවට හරිම විදියට චායාරූප ලබාගන්නට හැකිවන අවස්තාත් තියෙනවා. එහෙම වුනාම එම චායාරූප වල අමුතුම ගතියක් තිබෙනවා.

පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප පෙලකි. හරිම වෙලාවට අරගෙන තිබෙන නිසා මේ චායාරූප වල අමුතුම ගතියක් වගේම විනෝදාත්මක බවකුත් තිබෙනවා. හරිම වෙලාවට ගත්ත අමුතු චායාරූප 30 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *