මිනිසුන් විවිධ ස්ථාන වල නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප 30 ක්

Funny

නින්ද කියන්නේ අපි කාටත් අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක්. එහෙත් සමහර අය ඕනාවටත් වඩා නින්දට පුරුදුවෙලා ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට වැඩ කරමින් ඉන්නකොට සමහරුන් නින්දට වැටෙන අවස්තා තියෙනවා. බස් රථයේ යනකොටත් නින්දට වැටෙන අවස්ථා තියෙනවා. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප පෙලක්.

මේ චායාරූප පෙල ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. මිනිසුන් විවිධ ස්ථාන වන විහිලු සහගත විදියට නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *