මිනිසුන් ප්‍රතිමා සමගින් විහිලු කරමින් ලබාගත් චායාරූප 20 ක්

Funny

මිනිසුන් සමහර වෙලාවට කරන්නේ අමුතු වැඩ. ස්ථාන වල තිබෙන ප්‍රතිමා සමගින් චායාරූප ලබාගන්නට මිනිසුන් කැමතියි. ඔබත් ඒ වගේ ප්‍රතිමා සමගින් චායාරූප ලබාගෙන ඇති. සමහර අයනම් ප්‍රතිමා සමගින් විහිලු කරමින් චායාරූප ලබාගන්නවා. ඉති අද අපි ගෙන එන්නට යන්නේ මිනිසුන් ප්‍රතිමා සමගින් ලබාගත් හාස්‍යජනක චායාරූප පෙලකි.

මේ චායාරූප පෙල ඔබෙ මුවගට සිනහවක් ගෙන එන්නට සමත් චායාරූප පෙලකි. ප්‍රතිමා සමගින් විහිලු කරමින් මිනිසුන් අමුතු විදියට ලබාගත් චායාරූප 20 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *