අවුරුදු 100 කට පෙර ශ්‍රී ලන්කාවේ ස්වරූපය දැක්වෙන ලන්කාවේ පැරණි චායාරූප 25 ක්

World

ලෝකය දවසින් දවස වෙනස්වෙමින් පවතී. තාක්ශණයේ දියුණුවත් සමගම 21 ක් වන සියවසේදී ලෝකයේ විශාල වෙනසක් සිදුවිය. ඒ සමගම ලන්කාවේද දැඩි වෙනසක් සිදුව ඇත. අවුරුදු 100 කට පෙර තිබූ තැන් වෙනුවට අද දැවැන්ත ගොඩනැගිලි ඉදි වී ඇත. පහත චායාරූප පෙලින් ඔබට ඒ ගැන හොද අවබෝධයක් ලබාගන්නට හැකිවේවි.

වසර 100 කට පමණ පෙර දැනට වඩා ලන්කාව ඉතා වෙනස් වේ. මෙම චායාරූප පෙල දුර්ලභ පැරණි චායාරූප පෙලකි. ඉස්සර ශ්‍රී ලන්කාවේ ස්වරූපය දැක්වෙන පැරණි චායාරූප 25 ක් පහතින් දැක්වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *