ලොව විවිධ රටවල මව්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ ජායාරූප 15ක්

World

ලෝකයේ විවිධ රටවල සංස්කෘති සහ අනෙකුත් බලපෑම් නිසා කාන්තාවන් ඉතා අඩු වයසින් විවහයට පත්වන අතර මේ සදහා අඩු අධ්‍යාපනයද බලපානු ලබයි. මෙය බොහෝ අඩු අදායම් ඇති රට වල දක්නට ලැබෙන දෙයකි. මෙවැනි රටවල බොහෝ කාන්තාවන් අඩු වයසින් ලමයින් බිහි කිරීමද සිදු කරයි. නමුත් ධනවත් රටවල මෙය සම්පූර්නයෙන්ම වෙනස් වන අතර ඔවුන්ගේ විවහයන් සහ දරුවන් බිහි කිරීම නිසි වයස් වලදී සිදු වේ.

ලෝකයේ ළමුන් ගැන කථා කිරීමේදී මව්වරුන් පිළිබදවද කතා නොකරම බැරි තරම්ය. ළමුන්ගේ අනාගතය යහපත් කිරීම සදහා මව් වරුන් විසින් උපතේ සිටම ළමුන් වෙනුවෙන් කරන කැප කිරීම අති මහත්ය. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ලෝකයේ විවිධ රටවල මව්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ ජායාරූප එකතුවකි.

 

#1 Iceland

 

#2 Germany

 

#3 Iran

 

#4 Nepal

 

#5 Portugal

 

#6 Australia

 

#7 Moldova

 

#8 Kyrgysztan

 

#9 India

 

#10 Brazil

 

#11 Great Britain

 

#12 Israel

 

#13 USA

 

#14 Italy

 

#15  Japan

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *