ලන්කාවේ මියුසික් වීඩියෝ සදහා වැඩිම මිලක් ගෙවන රන්ගන ශිල්පිනියන් 5

Celebrity

ගීතයක් තවත් ලස්සන වී ජනතාව අතරට යන්නට ඒ සදහා රූප රචනයක් තිබීම වැදගත් වේ. අද වන විට ගීතයට , මියුසික් වීඩියෝවක් අවශ්‍යම කරුණක් බවට පත්ව ඇත. ඉතින් මෙම රූප රචනා රැසක නිතර දැකගන්න ලැබෙන රන්ගන ශිල්පිනියක් කිහිප දෙනෙකු සිටිනවා. ඔවුන් ගීතයට රූපයක් මවමින් මිනිසුන් අතරට ගීතය රැගෙන යන්නට උදව් වෙනවා.

ඒ අතරින් සමහරුන් සිය රන්ගනයට ඉහල මිලක් අයකරනවා. ඉතින් ලන්කාවේ මියුසික් වීඩියෝ වලට ඉහලම මිලක් අයකරන රන්ගන ශිල්පිනියන් හා ඔවුන් ලබාගන්නා මිල ගණන් පහතින් දැක්වේ.

5. අමන්දා සිල්වා – රුපියල් 140,000 හා 175,000 ත් අතර

4. පියුමි ශ්‍රීනායක – රුපියල් 140,000 හා 200,000 අතර

3. පියුමි හන්සමාලි – රුපියල් 160,000 හා 250,000 අතර

2. ටීනා ශනෙල් – රුපියල් 170,000 හා 300,000 අතර

  1. ඕශධී හිමාශා – රුපියල් 200,000 හා 350,000 අතර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *