අලන්කාර චායාරූප ලබාගන්නා සැබෑ ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප 24 ක්

World

චායාරූපකරණය කියන්නේ වෙනමම කලාවක්. අද වන විට චායාරූපකරණය වෘත්තීය මට්ටමට පැමිණ තිබෙනවා. ඉහල පිලිගැනීමක් මෙම කලාවට හිමිවන අතර මන්ගල චායාරූප ගැනීමට , නිරූපණ චායාරූප ගැනීමට , පරිසරයේ චායාරූප ගැනීමට වෙනම චායාරූප ශිල්පීන් සිටිනවා. පහත දැක්වෙන්නේ අලන්කාර චායාරූප ලබාගන්නා ආකාරයයි.

අපි දකින් සුන්දර චායාරූප ලබාගන්නේ ටිකක් වෙනස්ම විදියකට. මේවා වෙනස් කිරීම් මගින් ලස්සන කරනවා. අලන්කාර චායාරූප ලබාගන්නා සැබෑ ස්වරූපය දැක්වෙන චායාරූප 24 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *