කොන්ඩා විලාසිතා ඔබගේ රූපය වෙනස් කරන ආකාරය පෙන්වන චායාරූප 15ක්

News

කාන්තාවන් සෑම කෙනෙකුම පාහේ කොන්ඩා මෝස්තර විලාසිතා කිරීමට පෙළඹී සිටී. විශේෂයෙන්ම තරුණියන් ඒ ඒ අවස්ථාවන්ට ගැලපෙන ආකාරයට නිරන්තරයෙන්ම කොන්ඩා මෝස්තර විලාසිතාවන් කරති. මෙම කොන්ඩා විලාසිතාවන් කිරීමේදී තමන්ට ගැලපෙනම කොන්ඩා මෝස්තරය කුමක් දැයි වටහා ගැනීම වැදගත් වේ. මන්ද තමන්ට නොගැලපෙන කොන්ඩා මොස්තර දැමීමෙන් ඔබගේ ස්වභාවික ලස්සන අඩු වී පෙනීමට ඉඩ ඇත. පහත ඇත්තේ කොන්ඩා මෝස්තරයකින් ඔබව කොතරම් වෙනස් කරනවාද යන්න පෙන්වන චායාරූප 15කි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *