වැරදුනු නිර්මාණ පෙලක් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප 20 ක්

Funny

විලාසිතා වගේම නිර්මාණත් දිනෙන් දින වෙනස් වෙනවා. නව නිර්මාණ නිතරම අපට දැකගන්නට ලැබෙනවා. එහෙත් මෙම නිර්මාණද වරදින අවස්තා අපට දැකගන්නට ලැබෙනවා. ඉදිකිරීම් නිර්මාණයේදීද මෙවැනි වැරදි සිදුවන අවස්තා තිබෙනවා. පහත චායාරූප පෙල බැලුවාම ඒ ගැන හොද අවබෝධයක් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙයින් සමහර නිර්මාණ සැබැවින්ම විනෝදාත්මක ස්වභාවයක් ගන්නවා. වැරදුන නිර්මාණ එකතුවක් දැක්වෙන විනෝදජනක චායාරූප 20 මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *