ලන්කාවේ ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ හා ගායකයින්ගේ දරුවන්ගේ චායාරූප 30 ක්

Celebrity

රටක රන්ගන ශිල්පීන් , ශිල්පිනියන් හා ගායක ගායිකාවන් හට හිමිවන්නේ සුවිශේශී තැනකි. ජනතාවට රසවින්දනය ගෙන එන මොවුන් හට ජනතාව ප්‍රසාදයක් දක්වයි. එමෙන්ම ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් ඔවුන්ට හිමිවේ. මේ ජනප්‍රිය අයව නම් නිතරම ඔබ දුටුවත් ඔවුන්ගේ පවුලේ අයගේ , දරුවන්ගේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

ඔබ ප්‍රියකරන ජනප්‍රිය පුද්ගලයින්ගේ පවුල් වල චායාරූපද මෙහි ඇතුලත් වේ. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පීන් , ශිල්පිනියන්ගේ හා ගායක ගායිකාවන්ගේ දරුවන්ගේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *