ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් සිටින රටවල් 30 හා එම රටවල කාන්තාවන්ගේ ජායාරූප

Celebrity World

ලෝකයේ තිබෙන රටවල් එකකින් එකකට වෙනස් වේ. රටේ සන්ස්ක්ෘතිය වැනි දෑද වෙනස් වන අතර එමෙන්ම රටෙහි ජීවත් වන ජනතාවද රටකින් රටකට වෙනස් විය හැක. කාන්තාවන්ගේ සුන්දරත්වයද රටකින් රටකට වෙනස් විය හැකිය. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ ලෝකයේ විවිධ රටවල කාන්තාවන්ගේ චායාරූප වේ.

සුන්දරම කාන්තාවන් සිටින රටවල් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින රටවල් මේ අතර වේ. ලෝකයේ ලස්සනම කාන්තාවන් සිටින රටවල් හා එම රටවල කාන්තාවන්ගේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

30. Pakistan

 

29. Turkey

 

28. India

 

27. Serbia

 

26. South Korea

 

25. Denmark

 

24. Ukraine

 

23. Russia

 

22. Sweden

 

21. Venezuela

 

20. The Netherlands

 

19. Austria

 

18. Belarus

 

17. Argentina

 

16. Australia

 

15. Brazil

 

14. Poland

 

13. Japan

 

12. Romania

 

11. Nepal

 

10. USA

 

9. Colombia

 

8. Indonesia

 

7. Thailand

 

6. Vietnam

 

5. The Republic of South Africa

 

4. Mexico

 

3. Philippines

 

2. Netherlands

 

1.Italy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *