පොඩි ලමයි කල හිනායන වැඩ ටිකක් පෙන්වන චායාරූප 20 ක්

Funny

පොඩි ලමයි කියන්නේ හරි හැටි තේරුමක් නැති අයයි. ඉතින් මේ කුඩා ලමයින් තේරුමක් නැති කමට සමහර වෙලාවට කරන්නේ වෙනස්ම වැඩ. දග වැඩ කරන්නත් පොඩි ලමයි ගොඩක් කැමතිනේ. ඉතින් අද අපි ගෙන එන්නට යන්නේ කුඩා ලමයින් කල විනෝදාත්මක වැඩ ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප පෙලකි. පහතින් එම චායාරූප දැක්වේ.

මේ චායාරූප පෙල ඔබව සිනහ ගන්වන්නට සමත් මෙන්ම ආදරණීය චායාරූප පෙලක් ලෙස හැදින්විය හැක. පොඩි ලමයි කල හිනායන වැඩ ටිකක් පෙන්වන චායාරූප 20 ක් පහතින් වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *