සිරස ලක්ශපති වැඩසටහන ඔබ වෙතට ගෙන එන චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතාගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

ලන්කාව තුල ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින වැඩසටහනක් ලෙසින් සිරස ලක්ශපති වැඩසටහන හැදින්විය හැක. එම වැඩසටහන තවත් ලස්සන කරන්නට එය මෙහෙයවන මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා සමත්වී ඇත. ඔහුගේ චතුර කතිකත්වය නිසාවෙන් වැඩසටහනට ප්‍රේක්ශකයින්ගේ කැමැත්ත තවත් වැඩිවී ඇත.

නිතර චන්දන මහතාව නම් රූපවාහිනියෙන් ඔබ දකිනවා. එහෙත් ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප නම් නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ලක්ශපති වැඩසටහන ඔබ වෙතට ගෙන එන මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතාගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *