බොලිවුඩ් රන්ගන ශිල්පිනියන් මේකප් සමග හා මේකප් නැතුව චායාරූප 25 ක්

World

ලෝකයේ බොලිවුඩ් සිනමාවට හිමිවන්නේ සුවිශේශී තැනකි. අපද ඉන්දීය චිත්‍රපට නරඹන්නට කැමැත්තක් දක්වයි. බොලිවුඩ් සිනමාවේ රන්ගන ශිල්පිනියන් හට ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිය. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නේ ඉන්දීය නිලියන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ චායාරූප එකතුවකි.

ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගෙන සිටින රන්ගන ශිල්පිනියක් මෙහි ඇතුලත්ය. බොලිවුඩ් රන්ගන ශිල්පිනියන් මේකප් සමග හා මේකප් නැතුව චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *