සශ්‍රීකව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත මතක ආවර්ජනය කරන පැරණි කැලන්ඩර් 35ක චායාරූප

Home

මීට අවුරුදු 30කට 40කට පෙර ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ තිබූ දෙවෙනි බලවත් රාජ්‍ය ලෙස පැවති අතර ලාංකීය ජනතාවගේ අතමිට ඉතා සරු වූ අතර බොහෝ දෙනා කිසිදු අඩු පාඩුවකින් තොරව තමන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමට තරම් බලවත් වූහ. බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය නිෂ්පාධන ලංකාවෙන්ම සපයාගත් අතර අසියාවේම ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබුනි. ඒ අතීතය කියාපාමින් අප ඔබට අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි අලුත් අවුරුදු කැලැන්ඩර් 35ක චායාරූප එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

#31

 

#32

 

#33

 

#34

 

#35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *