අද දින 44 වන උපන්දිනය සමරන භාතිය ජයකොඩිගේ ඔබ නුදුටු චායරූප 30ක්

Celebrity

ශ්‍රී ලාංකීය සංගීතය ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙන ගිය ප්‍රධානතම ගායකයින් ලෙස භාතිය සහ සන්තුශ් ගායන ද්වන්දය හැදින් විය හැකිය. ඉතාම නිහතමානි චරිතයන් 2ක් වන භාතිය සහ සන්තුෂ් ලාංකීය නව සංගීත කළාවේ පියවරුන් ලෙස හැදින්විය හැකිය. අද දින භාතිය ජයකොඩි තම 44 වන උපන්දිනය සමරන අතර ඔහුට සුබ උපන්දිනයක් වේවායැයි කියමින් අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ භාතිය ජයකොඩිගේ චයාරූප 30ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *