ශශිකා නිසන්සලාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ආදරණීය චායාරූප 30 ක්

Celebrity

ශශිකා නිසන්සලා කියල කියන්නේ ශ්රී ලන්කාවේ සිටින ජනපියම ගායිකාවක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් නිහතමානී චරිතයක්. ඇයගේ තියෙන ගායන දක්ශතාවය හා නිහතමානීකම නිසා ඇය ජනතාව අතර වඩාත් ජනප්රියත්වයට පත්ව ඇත. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහත වේ. ඉතාම මියුරු කටහඩක් ඇති ඇයගේ ගීත අසන්නට අප වඩාත් කැමත්තක් දක්වයි. ශශිකා නිසන්සලාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *