ගමේ සුන්දරත්වය පෙන්වන මිල කළ නොහැකි චායාරූප 30ක්

Home

වර්ථමානය වන විට සෑම ප්‍රදේශයක්ම පාහේ නාගරීකරණ‍ය වෙමින් පවතී. අතීතයේ සෑම දෙයක්ම ගමට සීමා වී තිබූ අතර වර්ථමානයේදී සෑම දෙයක්ම නගරයට සීමා වී ඇත. දැන් ජීවත්වන බොහෝ දෙනා ගමේ සුන්දරත්වය සහ නිස්කලංක බව පිලිබද කිසිවක් දන්නේ නැත. වර්ථමානයේදී සියළුම දෙනා නගරයේ ජීවත් වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන අතර ගමේ සහ නගරයේ ජීවත් වීමේ වෙනස පිලිබද කිසි අවබෝධ‍යක් නොපැවතීම කනගාටුවට කරුණකි. ගමේ ඇති සුන්දරත්වයට අශා කරන පුද්ගලයා ගමෙන් නගරයට පැමිණීමට කිසිම උනන්දුවක් නොදක්වයි. කෙසේ නමුත් අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ මිල කළ නොහැකි ගැමි සුන්දරත්වය පෙන්වන සුන්දර චායාඅරූප 30ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *