උපන්දිනය සැමරූ නිරූපණ ශිල්පිනී පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ චායාරූප 25 ක්

2021 වසරේ මිසිස් ශ්‍රී ලන්කා කිරුල දිනාගනිමින් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගන්නට පුශ්පිකා ද සිල්වා සමත්විය. මිසිස් ශ්‍රී ලන්කා කිරුලේ සිදුවූ සිදුවීම නිසා ඇය වඩාත් කතාබහට ලක්වන්නට විය. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ පවුලේ චායාරූපද ඇතුලත් ඇයගේ උපන්දිනයේ චායාරූප එකතුවකි. පසුගියදා ඇයගේ උපන්දිනය සැමරූ අතර එහි චායාරූපද මෙහි ඇතුලත් වේ. උපන්දිනය සමරන ලද නිරූපණ […]

Continue Reading