ගැහැණු ලමයින්ට සිදුවුන අමුතු දේවල් ටිකක් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප 25 ක්

එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපහට විවිධ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. නොසිතූ වෙලාවට වෙනස් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන අවස්තා තිබෙනවා. ඒවායින් සමහර අවස්තා විනෝදජනක වෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ එවැනි ගැහැණු ලමයි හට සිදුවුන දේවල් ටිකක්. ඇත්තෙන්ම මේ චායාරූප පෙල තරමක් විනෝදාත්මක චායාරූප පෙලක්. ගැහැණු ලමයිට සිදුවුන විනෝදාත්මක දේවල් ටිකක් දැක්වෙන විහිලු සහගත […]

Continue Reading