වැරදි වෙලාවට කැමරාවට හසුවුන හිනායන චායාරූප 20 ක්

චායාරූප ලබාගැනීමේදී හරිම වෙලාවට ලබාගත්තාම ඒ චායාරූපයේ අමුතු ගතියක් තියෙනවා. එම නිසා චායාරූප ලබාගැනීමේදී වෙලාව වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වැරදිම වෙලාවට චායාරූපයට හසුවන අවස්තාත් තිබෙනවා. අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ එවැනි චායාරූප පෙලකි. එම චායාරූප එකතුව පහත දැක්වේ. වැරදි වෙලාවට චායාරූපයට හසුවී ඇති නිසා මෙම චායාරූප පෙලෙහි අමුතු විනෝදාත්මක බවක් දක්නට ඇත. වැරදි වෙලාවට […]

Continue Reading