අද දින උපන්දිනය සමරන දක්ෂ තරුණ ගායක නැදිමාල් පෙරේරාගේ චායාරූප 20ක්

Celebrity

අතීතයේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ගායකයකු වන මිල්ටන් පෙරේරාගේ පුතනුවන් වන සහ ලංකාවේ දැනට සිටින ප්‍රවීන ගායකයකු වන අමල් පෙරේරාගේ පුතනුවන් වන යොවුන් ගායක නැදිමාල් පෙරේරා අද දින සිය උපන්දිනය සමරනු ලබයි. පියාගේ සහ තම සීයාගේ කට හඩවල් වල නියම සංකලණයක් වන නැදිමාල් පෙරේර තරුණ පරපුරේ සිටින දක්ෂ සහ ප්‍රසිද්ධ ගායකයකු ලෙස සැළකිය හැකිය. ඔහු ලාංකීය තරුණ පරපුර අතර ඉතා කෙටි කලකින් ජනප්‍රිය වූ චරිතයක් ලෙස සැළකිය හැකිය. අද දින ඔහු සිය උපන්දිනය සමරන අතර ඔව්හුගේ මිතුරන් ඔහුට සප්‍රයිස් බිර්ත්ඩේ පාර්ටි එකක් ලබා දීමට කට යුතු කර තිබුනි. ඔහුට සුභ උපන්දිනයක් වේවායැයි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ඔහුගේ චායාරූප 20ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *