ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම පාසල් 20 ක ජායාරූප

Home

ලංකාවේ ඈත අතීතයේ සිට පැවතගෙන එන පැරණි පාසල් තවමත් ඇති අතර එවැනි බොහෝ පාසල් දැනටත් ලංකාවේ ප්‍රධාන පාසල් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ඇතැම් පාසල් වල තිබෙන ගොඩනැගිලි පවා ඈත අතීතයේ ඉදි වූ ඒවා වේ. මෙම පාසල් වලින් වසර ගණනක් පුරාවට සිසුන්ගේ දැනුම වැඩි කරමින් සිප්සතර ලබාදී ඇත. පහත චායාරූප වලින් ලන්කාවේ පැරණිතම පාසල් 15 ගැන හොද අවබෝධයක් ලබාගන්නට ඔබට හැකිය. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම පාසල් 20 ක ජායාරූප එකතුවකි.

 

1. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතර – 1844

 

2. හර්ටලී විද්‍යාලය, යාපනය – 1838

 

3. මනිපායි අනුස්මරණ පාසල, මනිපායි – 1836

 

4. රාජකීය පාසල, කොළඹ – 1835

 

5. මෙතෝදිස්ත කාන්තා විදුහල, පේදුරු තුඩුව – 1823

 

6. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර – 1822

 

7. වින්සන්ට් කාන්තා විද්‍යාලය, බට්ටිකොල – 1820

 

8. ක්‍රයිස්ට් චර්ච් පිරිමි විද්‍යාලය, ගාල්ල – 1819

 

9. මෙතෝදිස්ත කාන්තා විදුහල, ත්‍රිකුණාමලය – 1819

 

10. යුනියන් විද්‍යාලය, තෙලෙප්පාලි – 1816

 

11. යාපනය මධ්‍ය මහා විදුහල, යාපනය – 1816

 

12. නිව්ස්ටඩ් කාන්තා විදුහල – 1816

 

13. මෙතෝදිස්ත මධ්‍ය මහා විදුහල, බට්ටිකොල – 1814

 

14. රිච්මන්ඩ් විදුහල, ගාල්ල – 1814

 

15. එස්. තෝමස් විද්‍යාලය, මවුන්ට් ලවීනියා 1851

 

16. මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය

 

17. මොරටුවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය

 

18. කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය

 

19. කුරුණගල ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය

 

20.  ෂෙපර්ඩ් කන්‍යාරාමය, කොළඹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *