සිරසෙන් වෙන්වූ ක්ංග්ස්ලි රත්නායකගේ පවුලේ චායාරූප 20ක්

Celebrity

ලංකාවේ සිටින ප්‍රවීනතම රූපවාහිනි මාධය වේදියකු, වැඩසටනන් නිෂ්පාධන සහ අධ්‍යක්ෂකයකු සහ සිරසට ටීවී රූපවාහිනි නාලිකාවේ පුරෝගාමියකු ලෙස කටයුතු කළ ක්ංග්ස්ලි රත්නායක මහත පිළිබද මේ දින වල සියළුම දෙනාගේ පාහේ වැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇත. මෙයට හේතුව වන්නේ ක්ංස්ලි මහතා සිරස ටීවී රූපවාහිනි මාද්‍ය ජාලයේ සියළුම තනතුරු වලින් ඉවත් වී ජනාධිපති තුමාගේ මාද්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර බාර ගැනීම නිසාවෙනි. ප්‍රවීන මාද්‍යවේදී ක්ංග්ස්ලි මහතා නව ධූරයේ වැඩ බාර ගැනීම පසු ගියදා සිදු විය. කෙසේ නමුත් වැඩසටහන් නිෂ්පාධකයකු, අධ්‍යෂකයකු සහ මෙහෙයවන්නෙකු ලෙස නැවතත් කටයුතු කිරීමට අදහසක් නැති බව තවදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියහ. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ මෙම සොදුරු ප්‍රවීන මද්‍ය වේදියාගේ පවුලේ චායාරූප එකතුවකි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#`14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *