වැරදුනු විවහා ජායාරූප පෙලක් පෙන්වන ජායාරූප 20

Funny

බොහෝ ආදරවන්තයන්ගේ සහ ආදරවන්තියන්ගේ විශාලම සිහිනයක් වන්නේ අලංකාර විවහා උත්සවයක් පැවැත්වීමයි. වර්ථමානය වන විට වෙඩින් නැතිනම් විවහා චායාරූපකරණයද ඉතා අද්විතීය මට්ටමකට ලක්වී ඇත. සෑම විවහා උත්සවයකම පාහේ පොටෝ ශූට් එකක් සහ විවාහය වීඩියෝ ගත කිරීමක් සිදු කරනු ලබයි. කෙසේ නමුත් විවහා දිනයේ පවත්වන ලබන සෑම පොටෝ ශූට් එකක්ම සැලසුම් කළ ආකාරයෙන් කිරීම අපහසු කටයුත්තකි. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ වැරදුනු විවහා ජායාරූප පෙලක් පෙන්වන විනෝදජනක ජායාරූප 20ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *