අමුතු විදියේ සතුන්ගේ චායාරූප 25 ක්

Funny

සත්ව ලෝකය හරිම අපූරුයි වගේම ඉතා විශාලයි. ඉතින් මේ අති විශාල වූ සත්ව ලෝකයේ අප දැක තියෙන්නේ අතලොස්සක් වැනි සත්වයින් පිරිසකි. ඒ තරමට විශාල වූ සත්ව කොට්ටාස ලෝකයේ ජීවත් වේ. සත්වයින් විවිධාකාර බවකින් යුක්ත වේ. අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ අමුතුම විදියේ සතුන්ගේ චායාරූප පෙලකි. පහතින් එම චායාරූප දැක්වේ.

මෙම සත්වයින්ගේ චායාරූප ඔබව පුදුමයට පත්කරන්නට සමත්වෙනු ඇත. අමුතු විදියේ සතුන්ගේ චායාරූප 25 ක් පහතින් දැක්වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *