මිනිසුන් විවිධ තැන්වල අමුතු විදියට නිදාගත් විනෝදජනක චායාරූප 30 ක්

Funny

නින්ද කියන්නේ අපි කවුරුත් ආස දෙයක්. එහෙත් අද වන විට ඇතිවී තිබෙන කාර්යබහුල බව නිසා සමහරුන්ට නිදාගන්නට ලැබෙන්නේ ඉතාම අඩු කාලයක්. එම නිසා ලැබෙන අවස්තාවේදී නිදාගන්නට සමහරුන් පුරුදුව සිටිනවා. නිදිමතක් ආවාම තැන කොතනද කියලා නෑනේ. ඉතින් පහතින් දැක්වෙන්නේ පොදු ස්ථාන වලදී මිනිසුන් හරි අමුතු විදියට නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප පෙලකි.

මේ චායාරූප ඔබගේ මුවගට සිනහවක් ගෙන එන්නට සමත් චායාරූප පෙලකි. ඒවා එතරම් විනෝදාත්මක වේ. මිනිසුන් විවිධ තැන්වල අපූරු විදියට නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන විනෝදජනක චායාරූප 30 ක් පහතින් දැක්වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *