කාලයත් සමගම ලෝකයේ දේවල් වෙනස් වී ඇති ආකාරය පෙන්වන ජායාරූප 28ක්

Funny World

අතීතයට සාපේක්ෂව වර්ථමානය වන විට ලෝකයේ සියළුම දේවල් පාහේ වෙනස් වී ඇත. විශේෂ‍යෙන්ම තාක්ෂණික අතින් මිනිසා විශාල ලෙස වෙනස් වී ඇති අතර මිනිසාට අවශ්‍ය සියළුම දේවල් පාහේ සම්පූර්ණයෙන්ම අතීතයට සාපේක්ෂව වෙනස් වී ඇත. පහත ඇති චයාරූප දෙස බැලීමේදී අතීතයේ සහ වර්ථමානය වෙනස් වී ඇති ආකාරය හොදින් ගම්‍ය වනු ඇත. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ කාලයත් සමගම ලෝකයේ දේවල් වෙනස් වී ඇති ආකාරය පෙන්වන ජායාරූප 28ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *