සතුන්ට උන අමුතු දේවල් ටිකක් පෙන්වන ජායාරූප 40ක්

Funny

මිනිසුන්ට හොද දවස් වගේම නරක දවසුත් තියනවා. සමහර අයට හොද දවස් අනෙක් අයට නරක වනවා වගේම සමහර අයට නරක දවස් අනෙක් අයට හොද දවස් වේ. ඉතින් ඒ වගේ දවස් අපිට විතරක් නෙමෙයි සත්තුන්ටත් තියෙනවා. ඒත් ඒවා චායාරූප වලට හසුවන්නේ කලාතුරකින්. පහත චායාරූප වලින් සත්තුන්ට වැරදුනු දවස් හොදින්ම පෙන්වනවා. එම සමහර චායාරූප හරිම විනෝදජනක බවක් තියෙන්නේ. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ එවැනි හාස්‍යජනක චායාරූප එකතුවකි. පහත ඇත්තේ සතුන්ට උන අමුතු දේවල් ටිකක් පෙන්වන ජායාරූප 40ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

#31

 

#32

 

#33

 

#34

 

#35

 

#36

 

#37

 

#38

 

#39

 

#40

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *