කයිලි ජෙනර්ට සමාන රුවක් ඇති ශෙහානි කහදවලගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ජනප්රියත්වයක් හිමිකරගන්නට ශෙහානි කහදවල සමත්ව සිටී. එමෙන්ම කයිලි ජෙනර්ට සමාන රුවක්ද ඇයට ඇත. ශෙහානි ටෙලි නාට්ය රැසකට සිය දායකත්වය ලබාදී ඇත. මහජනයා අතර ජනප්රියත්වයක් ඇයට හිමිව ඇත. ජනප්රිය රන්ගන ශිල්පිනී ශෙහානි කහදවලගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *