ලෝක ප්‍රකට නිරූපිකාවන් මේකප් සමග හා මේකප් නැතුව චායාරූප 25 ක්

නිරූපණ ක්ශේත්‍රය කියන්නේ ලෝකයේ ඉහල අවධානයක් යොමුවන දෙයක්. අද වන විට නිරූපණය ඉහල වෘත්තියක් බවට පත්ව ඇත. එමගින් ලොව පුරා ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට නිරූපිකාවන් රැසක් සමත්ව ඇත. ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ එම ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිරූපිකාවන්ගේ සාමාන්‍ය චායාරූප පෙලකි. ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය චායාරූප ඔබට නිතර දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පහතින් දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප පෙලකි. ලෝක […]

Continue Reading